Algemene voorwaarden

1.Indien nodig vragen wij u onze technieker te voorzien van de nodige watertoevoer. Om eventuele opsporing-en graafwerken tot een minimum te beperken is het ook aangewezen om plannen van het huis klaar te leggen. Er wordt steeds gewerkt met een minimum aan overlast en vuil.

2.Breng voor de werken de technieker op de hoogte van eventuele gebruikte ontstoppingsproducten voorbrandwonden door chemische middelen te voorkomen.

3.Ontstop.be ontstoppingsdienst is geenszins aansprakelijk voor schade die het gevolg is van defecte buizen, dan wel minderwaardige materialen.

4.Alle eventuele meerwerken en kosten ingevolge werkzaamheden zoals vermeld onder punt 6 vallen tenlaste van de klant.

5.De klant dient er voor te zorgen dat men toegang heeft tot de te ontstoppen locaties. In zoverre Ontstop.be ontstoppingsdienst deze vrij dient te maken, is dit enkel uit welwillendheid en bijgevolg zonder dat diensaansprakelijkheid in het gedrang kan komen.

6.Ontstop.be ontstoppingsdienst kan de ontstopping niet garanderen. Het betreft een inspanningsverbintenis, doch in zoverre de ontstopping niet succesvol was dient de klant geen vergoeding te betalen, behoudens in de volgende gevallen: bouwafval in de afvoerleidingen, verstopping op gemeentelijk grondgebied, wortelgroei in de riolering, controleputjes niet aanwezig bij een breuk of verzakking van de afvoerleiding, een constructiefout wordt vastgesteld, aanwezigheid van loden buizen als afvoer. "Na ontstopping kan Ontstop.be ontstoppingsdienst, gelet op de aard van de werkzaamheden, niet verantwoordelijk worden gesteld, voor enige nieuwe of toekomende verstoppingen."

7.Indien wij bij de klant genoodzaakt zijn om onze werken uit te voeren, zijn oprit of erf op te rijden, op hetvoet- of fietspad te staan, zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan mazouttanken, putten, deksels,boordstenen, voet- en fietspaden, bestrating en bovenleidingen of schade van gelijk welke aard.

8.Klachten of betwistingen m.b.t. de gepresteerde diensten dienen door de klant per aangetekende post geformuleerd te worden binnen de acht kalenderdagen nadat de diensten gepresteerd werden, bij gebreke waaraan gepresteerde diensten onherroepelijk als aanvaard worden aanzien, alsook de factuur.

9.De facturen zijn contant betaalbaar

10.Bij gebreke aan tijdige betaling van onze facturen, geheel dan wel gedeeltelijk wordt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is een verwijlsintrest van 12 % per jaar en een schadevergoedingvan 15 % op de factuurhoofdsom verschuldigd met een minimum van € 75,00. In de mate dat deze schadevergoeding per factuur betrekking zou hebben op een hoofdsom van meer dan 1.000 euro wordt ze op het hogere herleid naar 10 %. Deze conventionele schadevergoeding dekt o.m. de kosten ten gevolge van het niet naleven van de verbintenissen door de klant, de kosten eigen aan de administratie en de boekhouding van openstaande rekeningen en laat ons recht desgevallend een hogere schade te bewijzen en de betaling ervan te vorderen, onverlet.

11.Indien de klant in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen te voldoen behouden wij ons het recht voor de nakoming van onze eigen verplichtingen op te schorten en eventueel de contractuele band te verbreken ten nadele van de klant.

12.In geval van annulatie van de te verstrekken diensten door de klant is de klant van rechtswege een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 30 %, ten titel van winstderving, wat ons rechtdesgevallend een hogere schade te bewijzen en de betaling ervan te vorderen, onverlet laat.

13.Eventuele betwistingen nopens de facturen of de prestatie van diensten worden uitsluitend beslecht door de Rechtbanken van Brussel.

Contacteer ons